عزاداری در شاهچراغ آیین های محرم در ایران. ﻋﺰاداری ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ علیه السلام در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم همواره در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ. به کوشش: رحیمه زرگر-بخش گردشگری تبیان. ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺷﺎھﭽﺮاغ علیه السلام اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷوﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮطﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ وارد ﺑﺎزار آﻗﺎ و ﺳﭙﺲ وارد ﺻﺤﻦ ﺷﺎھﭽﺮاغ ﻣﯽ ﺷوﺪ، ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮم ﺷﺎھﭽﺮاغ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻧﺪ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان آن دﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ. ھﻤ ...

عزاداری در شاهچراغ

آیین های محرم در ایران

ﻋﺰاداری ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ علیه السلام  در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم همواره در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ.

به کوشش: رحیمه زرگر-بخش گردشگری تبیان
عزاداری در شاهچراغ

ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺷﺎھﭽﺮاغ علیه السلام  اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷوﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮطﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ وارد ﺑﺎزار آﻗﺎ و ﺳﭙﺲ وارد ﺻﺤﻦ ﺷﺎھﭽﺮاغ ﻣﯽ ﺷوﺪ، ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮم ﺷﺎھﭽﺮاغ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻧﺪ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان آن دﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ھﯿﺌﺖ از در دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﭽﺮاغ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﻞ اﻧﺪود ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ و آﯾﯿﻦ ﺧﺎص ﺷﯿﺮازی ھﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﺳﺎزھﺎی طﺒﻞ، دھﻞ و ﺳﺮﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ طﺮﯾﻘﻪ ای ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﯽگیرد ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯽزنند و اﺷﻌﺎری ﺑﺴﯿﺎر کهن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐنند.
ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﭘﺮده ﺧﻮاﻧﯽ، ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮاﻧﯽ(ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺮﺑﻼ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ) از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ دھﻪ اول ﻣﺤﺮم در ﺷﯿﺮاز است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﺟﺮاھﺎی اﻣﺮوزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ شود.
یک هنرمند عرصه تعزیه در استان فارس در مورد آئین ها ورسوم دهه اول محرم در شیراز معتقد است در گذشته مردم شیراز آئین ها و رسوم بسیاری در دهه اول محرم داشتند که امروزه با گذشت زمان بیشتر آنها رنگ فراموشی به خود گرفته اند.

مراسم تعزیه در گذشته به گونه ای بوده است  که 10 گروه برای اجرای تعزیه در هیئت های عزاداری حرکت می کردند ولی هر گروه فقط یک قسمت مشخص شده از تعزیه را برای افراد حاضر می خواند و سپس برای اجرا همین قسمت به سمت هیئت بعدی حرکت می کردند.گروه های تعزیه به ترتیب و پشت سرهم به هیئت ها وارد می شدند و بدین وسیله یک تعزیه با همکاری 10 گروه تعزیه خوان برای هیئت ها اجرا می شد

در گذشته مردم هر محله در شهر شیراز تلاش می کردند تعداد سینه زنان آن محله بیشتر از سایر نقاط شهر باشد و علاوه بر آن برای زیباتر شدن علم ها و پرچم های هیئت محل نیز بسیار تلاش می کردند.روسای محلات و هیئت ها،تکیه ها و مساجد را محل جمع شدن سینه زنان قرار می دادند و افرادی که نذرکرده بودند برای امام حسین علیه السلام  علم و پرچم بسازند نیز در این مکانها آن را به بزرگان هیئت ها تقدیم می کردند.مردان قدرتمند هر محله طبق هایی را که مملو از چراغ و آیینه بود برسر می گذاشتند و سر چهارراه ها به دور خود می چرخیدند، مردم نیز در این مواقع صلوات می فرستادند. علاوه بر حمل طبق، مردان قدرتمند پایه علامت که از جنس فلز و بسیار سنگین بود را بر روی شال خود که بر کمر بسته بودند می گذاشتند و با دیدن شاهچراغعلیه السلام  به گونه ای خم می شدند که فنر بالای علامت که دارای زنگی بزرگ بود نیز به به حرم مطهر تعظیم می کرد.
مسیر حرکت سینه زنان شیرازی در شیراز شاهچراغ علیه السلام  است اما گروه سینه زنان در شیراز به دو گروه تقسیم می شوند و هرگروهی که زودتر به محوطه سید میر محمد برسد،وارد بازار آقا و سپس وارد صحن شاهچراغ می شود،سپس گروه سینه زنان در مقابل حرم شاهچراغ می ایستند و نوحه خوان آن دسته برای سایرین نوحه می خواند،در پایان نیز هیئت از در دیگر شاهچراغ خارج می شود تا نوبت به گروه های دیگر برسد.
تعزیه خوانی و پرده خوانی، چاوش خوانی(شعر خوانی در مورد کربلا و جمع کردن مسافر برای سفر با اسب به کربلا) از دیگر مراسم دهه اول محرم در شیراز است که به شکلی متفاوت با اجراهای امروزی انجام می شود.
مراسم تعزیه در گذشته به گونه ای بوده است  که 10 گروه برای اجرای تعزیه در هیئت های عزاداری حرکت می کردند ولی هر گروه فقط یک قسمت مشخص شده از تعزیه را برای افراد حاضر می خواند و سپس برای اجرا همین قسمت به سمت هیئت بعدی حرکت می کردند.گروه های تعزیه به ترتیب و پشت سرهم به هیئت ها وارد می شدند و بدین وسیله یک تعزیه با همکاری 10 گروه تعزیه خوان برای هیئت ها اجرا می شد و افراد حاضر در این مکان ها بیش از یک هزار تعزیه خوان رادر هنگام اجرای تعزیه می دیدند.
حضور مردم در دارالرحمه و جوانان آبادی به منظور دیدار با اهل قبور،حمل کوزه آب توسط پیران و کودکان در روز تاسوعا و سر دادن شعار"روز تاسوعا ست امروز کربلا غوغاست امروز" از دیگر مراسم اجرا شده توسط مردم شیراز در دهه اول محرم بوده است.
در شیراز قدیم افرادی خاص اسبی با لباس های مخصوص به اسم اسب ذوالجنان را تزئین می کردند و آن را در کوچه ها می چرخانند ، کسانی که تمایل داشتند این اسب را به منزل خود دعوت می کردند و سپس مراسم عزاداری برپا می گردید.
بسیاری از مردم شیراز اعتقاد داشتند اگر کودکان و مریض های خود را از زیر شکم اسب ذوالجنان عبوردهند فرد بیمه امام حسین علیه السلام  می شود و بیمار شفا می یابد و در بسیاری مواقع به خاطر خلوص نیت مردم این اتفاق می افتاد.
درشیراز مردم تمایل دارند غذا به طور حتم در منزل شخص نذرکننده پخته شود زیرا که به اعتقاد آنها جوشیدن دیگ غذایی امام حسین علیه السلام  در داخل منزل باعث برکت و رفع مشکلات می شود.
از غذاهای مرسوم در شیراز برای محرم، پلو و خورشت سبزی، شکر پلو و قیمه، پلو وخورشت بادنجان ، حلوای کاسه ، شوربای ماست ، و میوهای مربوط به آن فصل است.
نوشیدنی های که مردم شیراز برای پذیرایی از هیئت های عزاداری استفاده می کنند شامل گلاب، عرق نسترن ، عرق بیدمشکاست که در برخی موارد افراد علاقمندان برای پذیرای به همراه هیئت ها تا شاهچراغ علیه السلام  نیز می روند.منابع:خبرگزاری مهر،محرم در ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه