در 140 كيلومتری جنوب غربی شهر قزوين واقع شده و مسير دسترسی به آن از طريق جاده روستايی آبگرم بخش آوج به سمت مغرب به روستای حصار وليعصر

در 140 كيلومتری جنوب غربی شهر قزوين واقع شده و مسير دسترسی به آن از طريق جاده روستايی آبگرم بخش آوج به سمت مغرب به روستای حصار وليعصر و بعد از عبور از برجهای دو گانه خرقان به سمت شمال به روستای علی آباد و در نهايت به روستای قلعه كرد منتهی مي شود. دهانه غار قلعه به سمت جنوب شرقي بوده، ارتفاع آن حدود 8 متر و عرض آن حدود 9 متر به صورت نيم دايره است. اين غار دارای يك راهرو  بوده كه به دهانه چاهی كه عمود بر دهليز اصلی است منتهی مي شود و پس از عبور از مدخل چاه به فض��يی منتهی می شود كه دارای ستونهای قطور استالاكيتت و استالاكميت در رنگهاي مختلف است. تالار اصلي غار به دهليزها و شاخه های فرعی منتهی گرديده كه خود شاهكاری از طبيعت است و آويزه های آهكی بعضی از قسمتها از سقف تا كف غار كشيده شده است. در كف غار نيز حوزه های كوچك آبی تشكيل شده و سنگهای سفيد آهكی به سبك زيبايی هر بيننده ای را متحير مي سازد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه