چاپ باتيك يا كلاقه اي با استفاده از رنگهاي گياهي، بازيك، كرومي، اسيدي، خمي و راكتيو روي پارچه هاي ابريشم طبيعي

چاپ باتيك يا كلاقه اي با استفاده از رنگهاي گياهي، بازيك، كرومي، اسيدي، خمي و راكتيو روي پارچه هاي ابريشم طبيعي، مصنوعي و نخي انجام ميشود. در حال حاضر توليدات باتيك به كشور هاي آلمان، آمريكا، آذربايجان، تركيه و تركمنستان صادر ميشود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه