به فاصله 95 كيلومتری قزوين به همدان در كنار جاده واقع شده است. در اين منطقه رودخانه ابهر رود عبور مي كند كه آبهای معدنی خرقان پس از مصرف به آن ريخته مي شوند.


 به فاصله 95 كيلومتری قزوين به همدان در كنار جاده واقع شده است. در اين منطقه رودخانه ابهر رود عبور مي كند كه آبهای معدنی خرقان پس از مصرف به آن ريخته مي شوند. 
 آبهای چشمه خرقان از دسته آبهای كلروه سديك و بيكربناته كلسيك گرم با PH اسيد و سيليس ��ي باشند. 
آب اين چشمه ها  مشابه آبهای معدنی سالن موتيه-فرانسه و بوربون-فرانسه بوده كه در درمان دردهای عصبی، سياتيك و رماتيسم مؤثر مي باشد. در عفونت های مجاری تنفسی، تورم گلو و حلق و برنشيت مزمن به صورت استنشاق، بخار و دوش بينی مؤثر مي باشد. آشاميدن اين آبها در عفونت های دستگاه گوارش از قبيل سوء هاضمه ناشی از ضعف قواء توأم با يبوست، احتقان و تشمع كبدی نيز مفيد مي باشند. 

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه