ضرب المثل ها

ضرب المثلهای محلی روستاهاوشهرهای استان پهناور فارس

مردم ادر باز ناچت ا روی باز اچت. «مردم به درخانه ای که بازاست نمی روند به خاطرصورت خندان صاحبخانه می روند!»و پنه کهر اچه هد بهر. «به خاطربزغاله به کنارتپه می رود!کنایه ازبهانه یابی برای رسیدن به مقصوداست!»نخازم نخازم بنازم لقمه ی درازت بنازم!!«غذانخواستم نخواستمت را باورکنم یالقمه ی بزرگ برداشته ات را؟!»چوب خدا صداش نی!«چوب خدا صدا ندارد بی صدا فرود می آید!»خدا جای حق آدای«خدا جای حق نشستهخُد پمه داغ شکنام«با پنبه داغش می کنم:باصبروحوصله حسابش رامی رسم!»جهو میه که جهو هنی!«قشنگ آن است که قشنگ بنشیند!»از سر ناچاری باید اگربه بگاییش خان باجی!«ازس

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه