ضرب المثل ها

ضرب المثل

اگر صلاح وسرپرستی خانه بدست زن بیفتد موی بز را در سرمای زمستان می چیند. مال خود را بپایید وهمسایه خود را دزد مکنید. گرگ قیمت میشی را که دزدیده نمی داند. راه دور توشه زیاد می خواهد. کم بخور همیشه بخور. سرب سنگین است وباد آورده را باد می برد. کار با عجله پیش نمی رود. کاری که از روی رضا ورغبت انجام نمی گیرد اشکلات زیاد دارد. وقتی میشی نباشد بز خواجه کمال است. جنگ و دعوای فصل کاشت بهتر از صلح موقع برداشت است. هر کس منتظر کاسه غذای همسایه ماند گرسنه می خوابد. کاه مال خودت نبود، کاهدان مال خودت بود. نا آبادی اینجاست، اره هم توی این درخت است. خرما در

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه